Husordensregler

 

HUSORDENSREGLER

Jordstjerne Boligsameie
Vedtatt sameiermøte 11.4.13, endret på sameiermøte 28.3.17 og årsmøte 20.5.21.

1 INNLEDNING

Styret har i henhold til vedtektene for Jordstjerne Boligsameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig anlegg.

 1. 1.1  Ordensreglene gjelder for alle sameiere, herunder husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder eventuelle fremleietakere.

 2. 1.2  Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten.
  Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.

 3. 1.3  Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som husordensregler.

 4. 1.4  Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets

  vegne gripe inn ved overtredelser.

2 FELLESAREAL

 1. 2.1  Det er forbudt å røyke i gårdens innendørs fellesarealer og garasjer. Det er ikke tillatt å stumpe sigaretter i bakgårder og foran hovedinngang.

 2. 2.2  Så vel utendørs og innendørs fellesareal skal behandles aktsomt.

 3. 2.3  Reklame/uønsket post skal ikke kastes på gulvet, men i papircontainerne.

 4. 2.4  I ganger, trapper og lignende skal det ikke hensettes møbler eller noen form for

  gjenstander. Det er ikke tillatt å sette fra seg poser med søppel eller annet avfall. Fellesgangen skal heller ikke benyttes som ”garderobe” for klær, skotøy, barnevogner eller leketøy.

 5. 2.5  Vask og reparasjoner som medfører oljesøl og annen tilsmussing er ikke tillatt på sameiets fellesarealer.

 6. 2.6  Fellesrom kan ikke bygningsmessig forandres uten særskilt styrebehandling. Større endringer skal fremlegges på sameiermøte, hvor simpelt flertall er avgjørende.

 7. 2.7  Styret kan avgjøre mindre tilleggsarbeider til felles nytte og glede.

  Det tas som en selvfølge at beboerne ikke kaster avfall eller annet på eiendommens fellesareal, men heller plukker opp slikt som er henslengt, og ellers medvirker til at eiendommen holdes velstelt og ryddig.

3 TERRASSER

 1. 3.1  Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på terrassene som kan være til sjenanse eller som kan falle ned fra terrassene. Blomsterkasser og lignende må av denne grunn, og for å forhindre at vann renner ned, henges på innsiden av terrassene.

 2. 3.2  Det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av terrassene. Tepper må ikke ristes eller tørkes på terrassene eller fra vinduer.

 3. 3.3  Lufting av tøy og lignende er bare tillatt når dette ikke er synlig fra fasaden.

 4. 3.4  Det er tillatt å grille å på terrassene med gassgrill og elektrisk grill, så sant dette er i

  henhold til brannforskriftene.

 5. 3.5  Det er ikke tillatt å endre på terrassenes utseende, herunder brystvern og

  terrassegjerder. Avskjerming forøvrig mot vind og sol kan kun skje etter styrets

  samtykke.

 6. 3.6  Maling av vegger og tak i annen farge innenfor sameierens terrasse er ikke tillatt.

4 LEILIGHETER

 1. 4.1  Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Annet enn klosettpapir må ikke kastes i klosettet.

 2. 4.2  Plumbo må ikke brukes i avløp da det tærer på plasten.

5 RO OG ORDEN

 1. 5.1  Fra kl 2300 til kl 0700 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i leilighetene, høylydt tale og musikk på terrassene vil forstyrre beboerne i et stort omfang.

 2. 5.2  I tidsrommet kl 2300 til kl 0700 må det ikke spilles musikk med dører eller vinduer åpne.

 3. 5.3  Skal man ha selskap er det god skikk å varsle sine naboer via oppslagstavlen i god tid.

 4. 5.4  Beboerne plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg.

 5. 5.5  Håndverksmessige arbeider innenfor egen leilighet skal fortrinnsvis skje i tiden

  kl 0800 og 2100 på hverdager, lørdager kl 0900 til 1600. På søndager, helligdager og offentlige høytidsdager må det utvises særlig hensyn, og de nevnte aktiviteter må aldri foregå over lengre tidsrom.

6 SKILT OG OPPSLAG

 1. 6.1  Postkasse må være tydelig merket med adresse og beboers navn

 2. 6.2  Private oppslag utvendig eller innvendig tillates ikke utenfor oppsatt oppslagstavler

7 ANTENNE

 1. 7.1  Samtlige leiligheter er knyttet til gårdens felles antenneanlegg. Det er ikke tillatt å koble seg til anlegget annet enn med godkjent utstyr.

 2. 7.2  Det er ikke tillatt å sette opp private antenner/parabol utenfor leilighetene.

8 SØPPEL

 1. 8.1  Husholdningsavfall
  Alt søppel skal pakkes godt inn og kastes i containerne. Vær nøye med å knyte igjen søppelposer slik at vi ikke får unødig forsøpling og lukt fra containerne.

 2. 8.2  Papiravfall
  Papp/papiravfall 
  skal kastes i container for papiravfall.

 3. 8.3  Glassavfall
  Glass- og hermetikkavfall kan kastes i egen container utenfor barnehagen

 4. 8.4  Øvrig avfall
  Alt øvrig avfall, herunder glass, skal av den enkelte beboer enten bringes til nærmeste returpunkt eller til kommunens gjenvinningsstasjon.

9 BOD

 1. 9.1  Hver seksjon har fått anvist en bod. Leietakerne må selv besørge renhold og holde boden låst.

 2. 9.2  Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor bodene eller for øvrig i eiendommens garasjeanlegg.

 3. 9.3  Det er ikke lov å koble seg til det elektriske anlegget i bodene.

page2image1069317664 page2image1069317952 page2image1069318240 page2image1069318528

10 DYREHOLD

10.1 Det er tillatt å holde dyr i sameiet. Dyret kan forlanges fjernet dersom det er til vesentlig sjenanse for beboerne. Hund skal holdes i bånd innenfor eiendommen.

11 GARASJE

 1. 11.1  Det er kun tillatt å parkere i garasjeanlegget for de med anvist plass.

 2. 11.2  Garasjen skal kun benyttes til parkering. Det er ikke tillatt med annen aktivitet (lek,

  vask av biler, eller oppbevaring av andre gjenstander enn kjøretøy).

 3. 11.3  Det tillates at garasjeplasser kan leies ut, men kun til eiere og beboere i Jordstjerne

  Boligsameie.

12 PARKERING OG KJØRING

 1. 12.1  Det er kun lov til å parkere på anviste plasser.

 2. 12.2  Det henstilles til alle som kjører på sameiets eiendom om å utvise mest mulig hensyn.

  Rusing av motor og tomgangskjøring bør unngås, spesielt tidlig på morgenen og sent på kvelden.

13 TRYGGHET

13.1 For beboernes egen sikkerhet skal dører inn til fellesområder aldri blokkeres i åpen stilling.

14 MELDEPLIKT

 1. 14.1  Beboerne plikter å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler og lignende slik at skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.

 2. 14.2  Eiere er forpliktet til å holde styret og Sebra Forvaltning oppdatert med egen kontaktinformasjon, og kontaktinformasjon til leietaker ved utleie av leilighet, og/eller garasjeplasser.
  Dette er viktig av sikkerhetsmessige årsaker samt at det vil forenkle informasjonsarbeid ved behov for vedlikehold osv.

15 ENDRINGER

15.1 Sameiermøtet kan endre husordensreglene dersom dette er nødvendig for eiendommens ivaretakelse og beboernes trivsel.

16 SANKSJONER

16.1 Enhver sameier er ansvarlig for skader som påføres boligsameiet eller sameiernes eiendeler av beboerne eller besøkende i vedkommedes leilighet.

17 FORSIKRING

17.1 Dersom sameiets forsikring brukes til å utbedre skade i seksjonseiers bolig, som skyldes manglende oppfølging av vedlikehold, eller uaktsomhet fra seksjonseiers side, skal eier av leiligheten belastes forsikringens egenandel.